Kedves Szülők! Mondjátok el facebook oldalunkon, milyen különórákra viszitek ebben a tanévben a gyerekeiteket, és nyerjetek nekik egyedi Vakondos fém tolltartót vagy pólót!

Keressétek fel facebook oldalunkat, és a nyereményjátékhoz tartozó poszt alatt hozzászólásban soroljátok fel, mi mindenre fognak járni a gyerekek idén!

A „Vidd Vakondot a különórádra!” elnevezésű nyereményjáték részvételi- és adatkezelési szabályzata

1. A JÁTÉK SZERVEZŐI

1.1 A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) a Különórám.hu weboldalt üzemeltető Water Press Kft. (a továbbiakban: Szervező) szervezi.
A Szervező adatai:

Water Press Kft. Székhely: 1039 Budapest, József Attila u. 16. Adószám: 22735535-2-41

1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi el.
1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek az irányadók (a továbbiakban: Játékszabályzat).
1.4 A Nyereményjáték lebonyolítására a szervező Facebook oldalán kerül sor.

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

2.1 A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki
– az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,
– elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a Nyereményjátékban előírt feltételeket,
– a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait megadja.

2.2 A Nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, annak munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), illetve ezen személyeknek a Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, családtagjai.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A játék 2023. szeptember 14-én kezdődik és 2023. szeptember 24-e éjfélig tart.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁSA

4.1 A Szervezők Facebook oldalán megjelent játékfelhívásban szereplő kérdés hozzászólásban történő megválaszolásával lehet részt venni a Nyereményjátékban.
4.2 A hozzászólással a résztvevő elfogadja a Nyereményjáték szabályait és adatvédelmi szabályzatát (a továbbiakban: Játékos vagy Játékosok).
4.3 A Facebook felhasználó adatainak helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség a játékban résztvevőt terheli, a pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget.
4.4 Egy felhasználónévvel egy Facebook oldalon csak egy hozzászólás adható meg, az azonos névről érkező többszörös hozzászólást nem vesszük figyelembe.
4.5 A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért, amelyek Szervezőnek nem róható fel, mint pl. internet kapcsolat megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb.
4.11 A Nyereményjáték szabályszerű működése különösen fontos számunkra. Ezért tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték bármely szakaszában az Ön által elhelyezett képi, szöveges, vagy bármilyen más tartalomért teljes felelősséggel tartozik.
4.12 Amennyiben az elhelyezett tartalom a Nyereményjáték Játékszabályzatának bármely előírását, vagy jogszabályt sért, akkor azt az elhelyezett tartalmat haladéktalanul eltávolítjuk. Az eltávolított tartalmat a jogszabályi előírásoknak megfelelően ideig és célból tároljuk.

5. NYEREMÉNYEK, A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA, ÁTVÉTELE

5.1 Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:
– 1 darab fém tolltartó, egyedi Vakondos mintával
– 1 darab póló, egyedi Vakondos mintával, a nyertes által megjelölt méretben

5.2 A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye (1039 Budapest József Attila u. 16.).
5.3 A sorsolás a Nyereményjáték zárását követő munkanapon, 2023. szeptember 25-én történik. A sorsolás a véletlenszerűség elvén működő számítógépes programmal történik.

5.4 A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

5.5 A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.

5.6 A sorsolást követő 7 napon belül a Szervezők értesítik a Nyerteseket az általuk megadott facebook profilnak küldött üzenetben illetve a játékfelhívás posztban történő említéssel.

5.7 A Nyertesek a nyereményüket postai úton kapják meg az általuk megadott címre.

5.8 A Szervező legfeljebb 3 alkalommal próbálja meg elérni a Nyertest. Amennyiben a Nyertes a Szervező 3. próbálkozására 3 napon belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a nyereményre, a 6. pontban meghatározottak szerint tartaléknyertes lép a helyébe (továbbiakban: Tartaléknyertes vagy Tartaléknyertesek).

5.9 A Nyertes (vagy Tartaléknyertes) köteles a Szervezővel együttműködni és közreműködni a nyeremény megfelelő átvételében.

5.10 A nyeremények kiküldésére 2023. október 15-ig kerül sor. A nyeremények kiküldését a Szervező bonyolítja le, saját költségén. A Szervező részére a Nyeremény postázással megadott postacím téves megadásából eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget. Ezzel kapcsolatos felelősség a Nyereményjátékban résztvevőt terheli.

5.11 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje, ha a Program során jelentős mértékű sportszertűtlen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre ad lehetőséget.

5.12 Amennyiben a sorsolás időpontjában nem áll rendelkezésre a sorsoláshoz szükséges adatbázis, a Szervező jogosult a sorsolás időpontját elhalasztani és azt a Játékszabályzatban módosítani.

6. TARTALÉKNYERTES

6.1. A Nyertesekkel egy időben Tartaléknyertesek is kisorsolásra kerülnek.

6.2 A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a Nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kihúzott Tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, és így a promócióból kizárásra kerül.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1 A Szervező a Nyereményjátékban a Résztvevők személyes adatainak adatkezelője. A Játékosok személyes adatait a Szervező csak a Nyereményjáték lebonyolításához gyűjti és dolgozza fel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének rendelkezései szerint.
7.2 A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megerősítik, hogy teljes mértékben tisztában vannak a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és nyilatkoznak arról, hogy azzal egyetértenek. A Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a kötelezettséget, hogy a jelen előírásokat betartják.
7.3 A hirdetésekben szereplő nyeremények képei illusztrációk is lehetnek.

Kapcsolódó bejegyzések